Deklaracja dostępności 

Żłobek Miejski nr 1 w Pieszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobekpieszyce.pl  

 

Data publikacji strony internetowej: 06.02.2020

Data ostatniej aktualizacji: 21.12.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości lub są skanami dokumentów,

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,

 • niektóre teksty nie posiadają odpowiedniego kontrastu, 

 • przy powiększaniu widoku strony, treść strony nie zawsze jest czytelna, niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki. 

 

Administrator/ osoby odpowiedzialne za stronę dokonają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności; 

 

Data sporządzenia niniejszej deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.03.2021 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach.

Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 74 303-00-66 lub pisać na adres e-mail zlobekmiejski1@zlobekpieszyce.pl 

 

Informacje na temat procedury odwoławczej 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie , wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku , gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu , wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej , lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

 • Budynek jest dostosowany do potrzeb pracowników i klientów (osób z niepełnosprawnością /mających trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności/, osób z wózkiem dziecięcym, kobiet ciężarnych, osób z dziećmi). 

 • Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku. 

 • System informacji o obiekcie nie jest dostosowany do osób niewidomych lub słabowidzących. 

 • Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu. 

 • Nie ma możliwości zapewnienia usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie. 

 • Budynek posiada czytelne oznaczenie co się w nim znajduje. 

 • Obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi. 

 • W okolicy budynku oraz na parkingu na terenie żłobka znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

 • Wejście do budynku jest wolne od barier. 

 • Obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami. 

 • Przed wejściem nie ma obiektów mogących utrudniać wejście do budynku. 

 • Drzwi prowadzące do budynku mają odpowiednią szerokość. Nie wymagają dużo siły do ich otwarcia. 

 • Strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i rozwiązania wytłumiające pogłos/ echo.

 • Budynek nie posiada pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

 • W korytarzach nie występują obiekty mogące utrudniać komunikację.

 • Posadzka korytarzy jest antypoślizgowa.

 • W korytarzach jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach.

 • Korytarze posiadają zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi.

 • Oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.  Drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego. Brak kontrastu dotykowego.

 • Żłobek znajduje się na parterze dwukondygnacyjnego budynku (w obiekcie jest winda i spełnia ona wymogi dla osób z niepełnosprawnością).

 • Na terenie obiektu znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

 • W miarę możliwości zapewnia się pomoc pracownika żłobka osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 • Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz.426, 568 i 875) do żłobka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

ŻŁOBEK MIEJSKI nr 1 w pieszycach