UCHWAŁA  XLV 330 2022

UCHWAŁA XXXVI/252/2021

Zgodnie z Uchwałą  Nr XXXVI/252/2021 Rady Miejskiej Pieszyc
z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt,
maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych
za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach:

Cennik

Na rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie:
88 9527 0007 2005 8819 8000 0004

 

z zaznaczeniem nazwiska i imienia dziecka oraz miesiąca,

którego wpłata dotyczy


W sytuacji zwłoki będą naliczane odsetki podatkowe.

 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków

na rachunku bankowym żłobka.

 

Stawka za pobyt obowiązuje od 01 listopada 2021 r., 

stawka za wyżywienie od 01 sierpnia 2022 r.

 

 

opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 10,00 zł.

 

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać za miesiąc poprzedni
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Wysokość opłaty stałej miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 6 godzin dziennie wynosi 350 zł, natomiast za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dzieckaw wymiarze powyżej 6 godzin opłata ta wynosi 0,1% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnymwynagrodzeniu za pracę.